گیاه آگلونما -مقاوم به نور کم -درآپارتمان

آگلونما گیاه آپارتمانی است که زیاد به نور خورشید نیاز ندارد به همین دلیل خیلی از…