نگهداری و تکثیر گیاه بامبو

گیاهی که امروز به بامبو یا بامبوخوش شانس معروف است در واقع اصلا از خانواده نی…