مبارزه با ویروس کرونا با مدیریت جهادی

مهدی باباربیع کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی در کنار خیابان جوان رشیدی را می بینم که در…