صف بستن چینی ها برای دریافت داروی گیاهی در درمان کرونا

به طی روزهای اخیر یک شایعه جدی سراسر چین را فراگرفته که حاکی از تاثیر یک…