سید محمد موسوی، پژوهشگر طب سنتی :
ترنجبين برای دردهای شکمی نوزادان

ترنجبين، از داروهای گیاهی است که اعتقادات مختلفی را با  خود در پی داشته است. از…