فرق گياهان دارويي با دارو هاي گياهي

اشتباه رايجي که در بين اکثر افراد وجود دارد، قايل نبودن تفاوت بين گياهان دارويي و…