چهارده بهمن ماه وچهارده روز هوای پاک در سال 1402

 شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی…