روغن کنجد مقوی ترین دانه روغنی

تاریخچه: حسین بن علوان از امام محمد باقر (ع) و ایشان از پدرانشان واز رسول خدا…