مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد :
حفظ مراتع از لحاظ اقتصادی سودمند است

اجرای طرح مرتع داری در اصفهان به گزارش خبرگزاری ایرنا محمدحسین شاملی مدیرکل منابع طبیعی و…