مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان خبر داد:
برداشت بیش از شش هزار تن نعنا در کاشان

کاشت مرغوب ترین نعنا در کاشان به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان کاشان شش هزار…