در اصفهان197 حوضه آبخیز شناسایی شد.

اصفهان- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: مطالعات آبخیزداری در ۱۹۷ حوضه آبخیز…