حفاظت از منابع طبیعی تعطیل پذیر نیست؛ حتی در ایام نوروزی!

گیاه نیوز:رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در چهارمین جلسه شورای راهبری سازمان منابع طبیعی…