آغاز بکار نمایشگاه گل و گیاه در چالدران

دانش آموزان دختر محصل در دبیرستانهای چالدران گل های دست پرورده خود را در قالب نمایشگاهی…