نحوه تکثیر و قلمه گرفتن گیاهان خانگی

بهترین زمان برای قلمه گرفتن از گل‌ها، بهار و چند روز قبل از آن است. اما…