بنا بر اعلام شرکت منابع آب ایران؛
ذخیره سدزاینده‌رود به ۴۶۲ میلیون مترمکعب رسید

اصفهان- بنا بر اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، ذخیره سد زاینده‌رود اصفهان به ۴۶۲ میلیون…