کاهش تخریب منابع طبیعی با توسعه گیاهان دارویی و زراعت چوب

سرپرست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور: درزمینهٔ توسعه گیاهان دارویی و زراعت چوب نیازمند…