آنچه درباره شیرین بیان باید بدانید

گیاه شیرین بیان  این گیاه در اكثر زمینهای زراعی استان بصورت علف هرز می روید بخصوص…