اولویت طرح‌های زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی آبخیزداری و آبخوان‌داری

محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی با شرکت در شورای مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، یاد و…